Consolidarea unui proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu impact pe piaţa educaţională internaţională

Perioada de implementare: 15 Mai 2021 – 17 Decembrie 2021

Context

          Pandemia de COVID-19 a avut și are un impact major asupra sistemelor de educație și formare din Europa și implicit din România. Astfel, comunitatea academică a ASE a fost expusă în ultimul an la realități și la modalități de învățare, predare și comunicare noi și provocatoare. Sectorul învățământului superior și-a demonstrat reziliența de a face față la schimbare în perioada pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, criza a adâncit și provocările legate de digitalizare, pedagogii inovative, incluziune și bunăstare, studenți, cercetători și personal de suport, mobilitate și finanțare.

          În acest context, internaționalizarea este o prioritate strategică a ASE București, asumată prin planul managerial al Rectorului și detaliată în Strategia de internaționalizare 2016-2027, capabilă să contribuie la poziționarea ASE ca lider al învățământului superior economic și ca actor central, durabil și sustenabil, al „pătratului cunoștințelor”: educația, cercetarea, inovarea și serviciile pentru societate, care joacă un rol-cheie în stimularea redresării după COVID-19 și a dezvoltării durabile în Europa, ajutând în același timp educația, cercetarea și piața forței de muncă să beneficieze de fluxurile de talente. Internaționalizarea instituției noastre urmărește dezvoltarea unor parteneriate internaționale sustenabile în domeniul educației, cercetării și inovării precum și dezvoltarea unei comunități academice care împărtășește o cultură organizațională deschisă, orientată spre performanță și promovarea valorilor umane universale. În vederea realizării acestor obiective, se au în vedere următoarele axe de acțiune prioritare: internaționalizarea acasă, internaționalizarea în străinătate, internaționalizarea cercetării și consolidarea prestigiului extern: creșterea vizibilității internaționale a ASE București.

          Prin intermediul acestui proiect, am reușit să continuăm activitățile de internaționalizare asumate și dezvoltate în cadrul proiectelor FDI precedente, care au contribuit în mod concret la dezvoltarea durabilă a componentei internaționale la nivelul universității, permițând consolidarea rezilientă și susținută a poziției sale la nivel internațional.

Scopul și obiectivele proiectului

          Proiectul a urmărit ca scop fundamental susţinerea unui proces sustenabil și rezilient de internaţionalizare a universităţii prin promovarea programelor de studii cu predare în limbi străine, prin adaptarea politicilor și activităților instituționale în vederea acreditării internaționale, prin intensificarea cooperării academice și a serviciilor suport destinate studenților și profesorilor internaționali prin intermediul digitalizării.

          Au fost formulate și urmărite în implementare 5 obiective strategice, respectiv:

 • OS 1 – Promovarea ofertei educaționale în limbi de circulație internațională în vederea atragerii de studenți internaționali;
 • OS 2 – lntensificarea cooperării academice și valorificarea oportunităților de cercetare-dezvoltare-inovare prin intermediul creșterii participării la activitățile derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale;
 • OS 3 – Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional prin participarea la sesiuni de formare în domeniul internaționalizării: internaționalizarea acasă, marketing și recrutare internaționala, managementul proiectelor internaționale;
 • OS 4 – Dezvoltarea și perfecționarea competențelor specifice ale membrilor echipelor manageriale de la nivelul universității și al facultăților/ departamentelor pentru utilizarea standardelor specifice de acreditare internațională și dezvoltarea competențelor necesare;
 • OS 5 – Dezvoltarea suportului informațional pentru studenții și cadrele didactice internaționale inclusiv prin digitalizarea serviciilor specifice oferite acestora.

Implementarea activităților proiectului

          În concordanță cu obiectivele strategice propuse la nivelul instituției, în cadrul proiectului au fost implementate cinci activități majore, în cadrul unora fiind realizate și o serie de sub-activități.

          Echipa de management a fost compusă din Director de proiect (Prof.univ.dr. Marius Profiroiu, prorector pentru relații internaționale al ASE bucurești), asistent director proiect (lect.univ.dr. Ploae Cătălin, director DRI) și contabil. Echipa de implementare a proiectului a fost compusă din cinci experți care au avut ca obiectiv coordonarea procesului de implementare a fiecărui Obiectiv specific, respectiv: Ec. Iordan Lelia, Nemțeanu Gabriela, lect.dr. Mina-Raiu Laura, lect.dr. Popovici Oana și Cârnicianu Oana.

În vederea promovării ofertei educaționale în limbi de circulație internațională pentru atragerea de studenți internaționali (OS1), a fost asigurată participarea și reprezentarea ASE București la 7 târguri educaționale de referință (5 online și 2 cu prezență fizică) relevante pentru bazinele de recrutare ale universității noastre (Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu), respectiv:

 • Begin Edu Fair Central Asia Online (09.06. 2021),
 • ISFA International Student Fairs Africa Tanzania (26.09 – 02.10.2021),
 • IEFT HYBRID Fairs Turcia (22-24.10.2021),
 • Access MBA Event Romania Online (24.11.2021),
 • Access MBA Event Bulgaria Online (27.11.2021),
 • Begin Online Fair Gulf Region – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE – (10.11.2021);
 • Begin Online Fair – The Balkans: Albania, Bulgaria, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia – (27.11.2021).

Participarea la târgurile internaționale a condus la o mai mare vizibilitate a universității noastre pe plan mondial și a contribuit și la atragerea de studenți internaționali pe cont propriu valutar.

Raportat la acest indicator de rezultat (respectiv R1) față de cele planificate, prin raportul de implementare s-a realizat o îndeplinire de 100% a rezultatului propus.

Cu scopul intensificării cooperării academice și valorificarea oportunităților de cercetare-dezvoltare-inovare prin intermediul creșterii participării la activitățile derulate în cadrul  rețelelor universitare internaționale(OS2) s-a avut în vedere o serie de acțiuni și au fost realizate următoarele demersuri:

 • Reprezentanți ai ASE București au participat la 8 evenimente online organizate în cadrul rețelei UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe și în cadrul rețelei HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities Network, respectiv:
  • The 31st General Assembly and Rectors Seminar – 23 iunie 2021;
  • TWE+ Closing Conference: Tomorrow’s Innovation for a Truly European Teaching Experience Conference – 2 iulie 2021;
  • Întalnirea grupului de lucru al coordonatorilor de relatii internationale din Universitatile membre ale UNICA Network – 30 iulie 2021;
  • SGroup – UNICA webinar on Global Alumni Relations – ‘Global alumni relations and models of alumni services and engagement as a strategic task of HEIs’ – 14 septembrie 2021;
  • Digitalisation of the Erasmus+ programme: strategies and tools – 14 September 2021;
  • UNICA EduLAB – IRO Group Workshop organised with the support of DG EAC, Higher Education Unit;
  • UNICA Rectors Seminar “The Future of the European Universities Alliances” – 30 septembrie 2021;
  • UNICA IRO Group Workshop “European Universities alliances and IROs role” – 15 noiembrie 2021;
  • Reuniunea Anuală HERMES – Atena, 14-17.10.2021.

 

 • Reprezentanți ai ASE București au participat la 3 conferințe științifice internaționale organizate de către rețele universitare în cadrul cărora ASE este membru, respectiv:
  • Participarea doamnei dr. Demeter Christine la Conferinta ERACON – Conferință și expoziție Erasmus 2021, eveniment organizat de EAEC- Asociația Europeană a Coordonatorilor Erasmus, la Universitatea de Economie din Varna, Bulgaria, în perioada 05-09 iulie 2021.
  • Participarea domnului prof.univ.dr. Constantin Marius Profiroiu la conferința internațională organizată de EGPA – The European Group for Public Administration – sub titlul” Resilience and Agility of Public Institutions in Times of Crisis”, la Bruxelles, Belgia în perioada 07-10 septembrie 2021.
  • Participarea doamnei lect.dr. Nastaca Corina la ”29th NISPAcee Annual Conference – Citizens Engagement and Empowerment – The ERA of Collaborative Innovation in Governance” – 21-23 octombrie 2021, Ljubljana, Slovenia.

 

 • A fost inițiat procesul de acreditare International Quality Accreditation (IQA) în cadrul rețelei CEEMAN (Asociația Internațională pentru Dezvoltarea Managementului în Societățile Dinamice) prin întocmirea și depunerea dosarului de acreditare precum și decontarea taxei de evaluare.

 

 • Au fost realizate activități de prospectare care au avut ca rezultat crearea cadrului administrativ pentru participarea ASE București în cadrul a cel puțin unei propuneri de consorțiu de Universități Europene în cadrul apelului specific al programului Erasmus+ pentru anul 2022.

Având în vedere cele mai sus prezentate, în raport cu rezultatele anticipate pentru activitatea A2, gradul de îndeplinire a rezultatelor aferente acestei activității este de 100%.

În vederea dezvoltării competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional (OS3), au fost propuse și implementate trei sub-activități.

Subactivitatea A.3.1. a presupus participarea reprezentanților ASE la 5 la conferințe de referință în domeniul internaționalizării, organizate de instituții de prestigiu din străinătate, ceea ce a permis contactul nemijlocit cu diferitele oportunități de relaționare și formare în domeniul internaționalizării învățământului superior: curriculum, cooperare internațională, cercetare internațională, recrutare și marketing international propuse în cadrul acestor conferințe care au fost următoarele:

 • Times Higher Education University Impact Forum – online (07-08.07.2021, 2 participanți)
 • Times Higher Education World Academic Forum & Festival of Data – online (01-03.09.2021, 2 participanți),
 • EAIE Community Exchange 2021 – online (28.09-01.10.2021, 3 participanți),
 • Times Higher Education Emerging Economies Summit, Dubai, EAU (18-20.10.2021, 2 participanți)
 • EUA European Quality Assurance Forum online (18-19.11.2021, 1 participant).

Astfel a fost obținut un grad de îndeplinire a rezultatului R5 de 150%.

Subactivitatea A3.2. a presupus organizarea celei de-a șasea ediții a “ASE International Knowledge Fair” (noiembrie 2021), cu scopul creării unei comunități care generează idei și practici în domeniul internaționalizării în cadrul ASE. Astfel, în perioada 15 noiembrie -15 decembrie 2021 s-a derulat editia a 6-a a “ASE International Knowledge Fair” cu tema „Sharing Experiences and Practices for a Resilient post-Pandemic Higher Education Environment”. Seria de evenimente s-a desfășurat pe întreaga perioadă, și a inclus dezbateri, conferințe și worksopuri pe diverse teme de actualitate, în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale. Astfel, indicatorul de rezultat R6 a fost îndeplinit în procent de 100%.

Subactivitatea A3.3. a presupus organizarea unei sesiuni de diseminare și multiplicare a rezultatelor proiectului “Internationalisation Think Tank” ediția a 5-a, care să implice principalii actori ai internaționalizării la nivelul facultăților (decani, prodecani responsabili cu cercetarea științifică și internaționalizarea, directori de departamente). Astfel, în perioada 17-19 septembrie 2021 a avut loc workshopul ”Internationalisation Think Tank ASE 2021”, organizat la Moeciu de Jos, ce a reunit principalii actori ai internaționalizării la nivelul facultăților din cadrul ASE București, având ca obiectiv diseminarea și multiplicarea rezultatelor procesului de internaționalizare la nivelul Universității, pe toate palierele sale strategice: internaționalizarea acasă, în străinătate și a cercetării. Au fost prezentate, analizate și discutate aspecte extrem de relevante pentru dimensiunea internațională a ASE: progresul internaționalizării, poziționarea Universității în cadrul clasamentelor internaționale, acreditarea internațională AACSB (unde primii pași au fost deja făcuți prin depunerea dosarului de eligibilitate al ASE) și oportunitățile oferite de noul program Erasmus+. Astfel, indicatorul de rezultat R7 a fost îndeplinit în procent de 100%.

Cu scopul îmbunătățirii abilităților și competențelor specifice necesare pentru un management al proiectelor internaționale eficient, a fost implementată subactivitatea A3.4. care a presupus următoarele:

 • participarea la 2 sesiuni de formare organizate de instituții de formare relevante la nivel european și internațional:
  • ” Proposal Writing for Research & Innovation Projects”, organizat de către EUROPEAN ACADEMY, desfășurat online în perioada 24-25-26 noiembrie 2021, la care a participat dna. Demeter Christine;
  • ”PM² Project Management Methodology for EU Funded Projects”, organizat de către EUROPEAN ACADEMY, desfășurat online în perioada 16-17 decembrie 2021, la care a participat lect.dr. Ploae Cătălin.
 • organizarea de sesiuni de formare a cadrelor didactice în managementul proiectelor internaționale la care au participat 25 de cadre didactice desemnate de decanate; tematica sesiunilor de formare a vizat ”Construirea consorțiilor universitare” și ”Scrierea unei propuneri de proiect internațional de success și instrumente de lucru pentru implementarea cu succes a unui proiect internațional” și au fost facilitate de experți în managementul proiectelor internaționale (dl. Cătălin Lucian Lungu – LAConseil Bruxelles, Giuseppe Ursino – JO Group Italy, Kosjenka Dumancic – FEB Zagreb).

Astfel, indicatorii de rezultat R8 și R9 au fost atinși în procent de 100%.

În vederea dezvoltării competențelor necesare pentru utilizarea standardelor specifice de acreditare internațională și dezvoltarea competențelor necesare (OS4) , au fost implementate 3 sub-activități:

 • 1. Participarea la evenimente de referință în domeniul acreditărilor internaționale:
  • QS Europe 2021 Conference and Exhibition (07-08.07.2021);
  • 2021 EFMD Annual Conference (18-20.10.2021);
  • AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference (08-10.11.2021).
  • Astfel indicatorul de rezultat R10 a fost îndeplinit în procent de 100%.
 • 2. și A4.3 Au fost organizate 2 sesiuni de formare pentru membrii comitetului de acreditare din cadrul ASE București și o sesiune de instruire pentru personalul administrative. Tematica sesiunilor a vizat familiarizarea cu fundamentele acreditării internaționale AACSB, inventarierea etapelor presupuse de procesul de acreditare și prezentarea standardelor de acreditare pe baza cărora urmează a fi evaluate instituția.

Astfel, urmare implementării subactivităților din cadrul A4, apreciem că indicatorii de rezultat R10 și R11 au fost atinși în integralitate.

           În concluzie, apreciem că gradul de îndeplinire a rezultatelor este de 100%, iar obiectivele proiectului sunt atinse iar din perspectiva indicatorilor de rezultat chiar depășite.

          Pentru anii următori, activitățile vor fi orientate spre punerea în practică a Strategiei de internaționalizare, cu un focus aparte pe procesul de transformare digitală și creștere a rezilienței la nivelul universității. Procesul de internaționalizare se va concentra, în continuare pe direcțiile strategice: creșterea prestigiului internațional, consolidarea internaționalizării acasă și în străinătate (luând în considerare și constrângerile de deplasări cauzate de pandemia de Covid-19) și demararea procesului de acreditare internațională AACSB.

          Pe termen scurt, principalele priorități vor fi: intrarea în cadrul unui consortiu de universitati europene (program finantat prin programul Erasmus+), digitalizarea activităților din programul Erasmus+, suport permanent acordat tuturor facultăților din ASE în ceea ce privește procesul de internaționalizare, profesionalizarea și dezvoltarea capacității instituționale a DRI.

 

Director de proiect,

Prof.univ.dr. Constantin Marius Profiroiu,

Prorector pentru Relații Internaționale

 

 

 

București, ianuarie 2022