DIN CATEGORIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, FAC PARTE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.Extras din Metodologie – Dispoziții generale  1.

POT FI ȘCOLARIZAȚI

 1. pe locuri de studiifără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
 2. pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română; 
 3. pe locuri de studii cu taxa în lei, taxa de școlarizare pentru candidaţii români de pretutindeni este în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, pot frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare.

Înscrierea: 12.07.2024 – 19.07.2024, până la ora 16,00
Afișarea repartizării inițiale: 29.07.2024
Confirmarea locului:
 • depunerea formularului de confirmare și a diplomei de bacalaureat în original: 29.07.2024 – 31.07.2024, până la ora 14,00
 • plata taxei de școlarizare:  29.07.2024 – 31.07.2024, până la ora 14,00

Afișarea rezultatelor finale: 01.08.2024

 

TRANSMITEREA DOSARELOR DE CONCURS

Candidații vor fi admiși pe bază de CONCURS DE DOSAR.

Candidatul se va înscrie pe platforma admitere.ase.ro cu numele complet (cu diacritice), conform pașaportului, precizând adresa de e-mail activă, numărul de telefon și țara de domiciliu, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină).

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelație cu prioritățile precizate de candidat, în limita locurilor repartizate pentru anul universitar 2024-2025 de către Ministerul Educației:

 • Media generală de admitere este calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.
 • În cazul în care există mai mulți candidați cu media generală de admitere egală cu cea a ultimului loc repartizat, departajarea se realizează ținându-se cont de media anilor de studii din liceu.

În data de 29.07.2024 vor fi afișate rezultatele selecției dosarelor pe site-ul Academiei de Studii Economice din București, sectiunea Admitere 2024 și pe site-ul international.ase.ro/Romani de pretutindeni, https://international.ase.ro/21/index.php/romani-de-pretutindeni/

 • Depunerea formularului și a diplomei de bacalaureat în original are loc în perioada  29 iulie 2024 – 31 iulie 2024, până la ora 14,00
 • Depunerea formularului și plata taxei de școlarizare are loc în perioada 29 iulie 2024 – 31 iulie 2024, până la ora 14,00
 1. Fiecare candidat repartizat va confirma un singur loc de studiu, depunând formularul de confirmare și diploma de bacalaureat+foaie matricolă în original
 2. Candidaţii repartizați pe locurile cu taxă confirmă locul prin depunerea formularului de confirmare, prin achitarea taxei de şcolarizare și prin depunerea diplomei de bacalaureat+foaie matricolă în original în cazul în care au avut opțiuni de buget și doresc să rămână în concurs, în perioada menţionată în graficul activităţilor
 3. Candidaţii aflaţi în aşteptare vor confirma interesul pentru ocuparea unui loc de studiu finanţat de la buget prin depunerea, formularului de confirmare și a diplomei de bacalaureat+foaie matricolă în original conform graficului desfășurării concursului de admitere
 4. Confirmarea interesului pentru ocuparea unui loc de studiu la taxă, doar dacă s-a optat pentru un loc la taxă în fișa de înscriere, se realizează prin depunerea formularului de confirmare şi plătind jumătate din taxa anuală de şcolarizare, conform graficului desfășurării concursului de admitere.

ÎN TOATE SITUAŢIILE, OPŢIUNILE INIŢIALE SE PĂSTREAZĂ.

 • Candidaţii care nu depun formularul și diploma de bacalaureat în original şi care nu plătesc jumătate din taxa anuală de şcolarizare, pentru ocuparea locului de la taxă, sunt declarați respinși.
 • Taxa de școlarizare pentru candidaţii români de pretutindeni este în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.
 • Taxa de şcolarizare se va plăti pe platforma de inscriere sau prin virament bancar, cu trimiterea pe e-mail a documentului de plată doveditor.

După confirmarea locurilor, un candidat poate fi declarat admis la un program de studii universitare care, de regulă, a reprezentat o opţiune prioritară faţă de cea la care a fost repartizat în prima etapă de afişare.

Repartizarea candidaţilor pe cele două categorii de locuri finanțate de la buget se va face în limita locurilor alocate de Ministerul Educației pe programe de studii, și în funcție de opțiunile exprimate în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere.

Listele candidaților admiși vor fi înaintate către Ministerul Educației, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare candidat admis, în concordanță cu opțiunile acestora.

.

DOSARUL DE CONCURS

Republica moldova

Cetățeni din Republica Moldova

La toate țările se completeaza la cerere cu formular de înscriere, document generat din platforma de înscriere, conform Anexei 16.

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 16;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022.

d) copii ale foilor matricole pentru studii liceale;

e) copia certificatului de naștere;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

i) 2 poze, format 3/4

Albania

Români de pretutindeni din Albania

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022– tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit– traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

 j) 2 poze, format 3/4

Bulgaria

Români de pretutindeni din Bulgaria

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Bulgaria sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;

j) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

k) 2 poze, format 3/4

Croatia

Români de pretutindeni din Croația

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022– tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

 j) 2 poze, format 3/4

Români de pretutindeni din Diaspora

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022, inclusiv pentru absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

j) 2 poze, format 3/4

Grecia

Români de pretutindeni din Grecia

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022, inclusiv pentru absolvenții școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – tradusă în limba română.

d) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română.

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

 j) 2 poze, format 3/4

Israel

Români de pretutindeni din Israel

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română.

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română.

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

j) 2 poze, format 3/4

Macedonia

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Macedonia

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română.

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

j) 2 poze, format 3/4

Serbia

Români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Serbia sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România;

j) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează;

k) 2 poze, format ¾

Ucraina

Români de pretutindeni din Ucraina

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează;

j) 2 poze, format 3/4

Ungaria

Români de pretutindeni din Ungaria

a) cerere – formular de înscriere, conform Anexei 15;

b) declarație pe proprie răspundere – anexa 20;

c) copia diplomei de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) sau, după caz, adeverință pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în 2022 tradusă în limba română;

d) copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română;

e) copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

f) copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română;

g) copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

h) declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 17;

i) dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Ungaria sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România; j) adeverința medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru profilul la care candidează

k) 2 poze, format 3/4

 • Office for International Cooperation & International Students

 • dosarerompret@ase.ro

 • +40 213 19 19 84 / fax: +40 213 19 20 23

 • Piața Romană no. 8, N.D. Xenopol Building, Ground floor (entrance from Dacia Blvd.)

 • Monday to Friday: 09:00 – 13:00