Creșterea performanței internaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul implementării unui proces de internaționalizare proactiv și sustenabil, cu impact la nivel societal

Perioada de implementare: 29 Mai 2022 – 16 Decembrie 2022

Context

          Contextul specific perioadei următoare, post-pandemice, este unul extrem de provocator, ce denotă un puternic accent pus pe trecerea de la internaționalizarea în străinătate accesibilă unei mici elite de studenți, profesori, personal administrativ și programe de studii către internaționalizarea acasă pentru toți membrii comunității.

          Documentele programatice la nivel european (Strategia Europeană pentru Universități, EHEA, EUA) și perspectivele enunțate în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) setează necesitatea unui proces de internaționalizare cât mai sustenabil, cu o creștere a contribuției în societate și care să conducă la întărirea legăturii dintre global și local.

          Internaționalizarea este un proces în continuă evoluție, iar tendințele globale actuale par a fi mai radicale decât în trecut, necesitând o cooperare internațională mai puternică, cu accent pe: stimularea învățării globale; integrarea inițiativelor de internaționalizare necesare pentru atingerea SDG; dezvoltarea competențelor interculturale și a educației pentru diversitate și incluziune; integrarea internaționalizării în cadrul curiculei, creșterea utilizării noilor oportunități tehnologice și diversificarea procesului de recrutare a studenților internaționali.

         Internaționalizarea este o prioritate strategică a ASE, urmărind dezvoltarea unor parteneriate internaționale sustenabile în domeniul educației și cercetării, precum și dezvoltarea unei comunități academice care împărtășește o cultură organizațională deschisă, orientată spre performanță și promovarea valorilor umane universale, un veritabil agent al schimbării, prin intermediul a 4 axe prioritare: internaționalizarea acasă, internaționalizarea în străinătate, internaționalizarea cercetării și consolidarea prestigiului extern.

         Prezentul proiect își propune să continue, să îmbunătățească și să dezvolte activitățile derulate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0392.

Scopul și obiectivele proiectului

           Susţinerea internaționalizării ASE prin promovarea diversificată a ofertei educaționale, intensificarea cooperării transnaționale și dezvoltarea competențelor specifice internaționalizării, asigurarea resurselor informaționale necesare și susținerea adaptării și îmbunătățirii practicilor instituționale în raport cu Strategia Europeană pentru Universități și obiectivele de dezvoltare durabilă.

 • OS 1 – Promovarea programelor de studii cu predare în limbi de circulație internațională la nivel de licență, masterat și doctorat în vederea creșterii numărului de studenți internaționali și îmbunătățirii vizibilității externe a ASE București;
 • OS 2 – Intensificarea cooperării academice și valorificarea oportunităților de cercetare științifică prin intermediul creșterii mobilității internaționale a cadrelor didactice la activitățile derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale precum și prin participarea la evenimente dedicate oportunităților de cercetare;
 • OS 3 – Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional prin participarea persoanelor resursă (management academic, cadre didactice, studenți și personal administrativ) la conferințe și ateliere de lucru în domeniul internaționalizării învățământului superior și cercetării;
 • OS 4 – Dezvoltarea suportului informațional pentru studenții și cadrele didactice internaționale prin dezvoltarea de kituri informaționale și digitalizarea serviciilor suport dedicate procesului de internaționalizare a Universității;
 • OS 5 – Susținerea, prin facilitarea transferului de bune practici, a procesului de adaptare și îmbunătățire a practicilor instituționale cu scopul creșterii contribuției ASE la sustenabilitatea și excelența învățământului superior în conformitate cu valorile europene și la dezvoltarea unei agende de internaționalizare adaptată noului context.

Implementarea activităților proiectului

În concordanță cu obiectivele specifice enunțate, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate următoarele activități și sub-activități:

Activitatea A1

Corelată cu OS1 – Desfășurarea de acțiuni de promovarea programelor de studii cu predare în limbi de circulație internațională la nivel de licență, masterat și doctorat în vederea creșterii numărului de studenți internaționali și îmbunătățirii vizibilității externe a ASE București.

Activitatea A2

Corelată cu OS2 – Participarea reprezentanților ASE la  activitățile derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale, aderarea la noi rețele și participarea la evenimente dedicate oportunităților de cercetare

 • 4 Aprilie 2022, ONLINE

Digital Erasmus+: IROs meet ITs, eveniment organizat de către rețeaua UNICA

Participanți:

Șef Birou Erasmus+ Christine Demeter,

Responsabili Birou Erasmus+ Teodora Fulga și Camelia Vlăsceanu.

 • 4 – 6 Mai 2022, Bruxelles, BELGIA

UNICA IRO Working group

Participanți:

Director Relații Internaționale Carmen Oglakci, Responsabil Erasmus+ Teodora Fulga.

 • 12 Mai 2022, ONLINE

UNICA EUniWell Webinar: “How European University Alliances address the question of well-being

Participanți:

Responsabili Biroul de Cooperare Internațională Oana-Matilda Sabie și Gabriela Nemțanu.

 • 9 – 11 Iunie 2022, Roskilde, DANEMARCA
16th edition of the prestigious Transatlantic Dialogue (TAD) Conference, held in Denmark, being hosted by Roskilde University.
The Transatlantic Dialogue (TAD) is the Ryders Cup of public administration where American and European public administration scholars meet to discuss and challenge each other and exchange theoretical perspectives, methodological strategies and empirical findings.
The main theme of TAD 16 is “Strategic Management of Public Sector Transformation in Turbulent Times: Enhancing Collaborative Governance and Co-creation of Public Value”. Under this theme, TAD16 will organize a broad range of workshops led by pairs of American and European scholars

Participant:

Prorector prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu.

Activitatea A3

Corelată cu OS3 – Participarea la conferințe de referință în domeniul internaționalizării, organizate de instituții de prestigiu din străinătate și organizarea de evenimente care contribuie la dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional.

 • 28 – 29 Aprilie 2022, Budapesta, UNGARIA

EUA (European Universities Association) Annual Conference: “University values: what, why and how?”

Participant:

Prorector prof. univ. dr. Marius Constantin Profiroiu

 • 31 Mai – 3 Iunie 2022, Denver, COLORADO

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo (Association of International Educators)

Participant:

Director Relații Internaționale Carmen Oglakci.

Activitatea A4

Corelată cu OS4 – Dezvoltarea de kituri informaționale și digitalizarea serviciilor suport dedicate procesului de internaționalizare a universității.

Activitatea A5

Corelată cu OS5 – Organizarea de acțiuni care să susțină adaptarea și îmbunătățirea practicilor instituționale, cu scopul creșterii contribuției ASE la sustenabilitatea și excelența învățământului superior în conformitate cu valorile europene și la dezvoltarea unei agende de internaționalizare adaptată noului context internațional.

          Prin activităţile prevăzute şi selectarea beneficiarilor direcţi, estimăm că proiectul va avea un impact indirect de amploare, prin efectul de multiplicare şi diseminare, în special la nivelul facultăţilor, departamentelor didactice şi al celoradministrative, de suport.

          Menționăm că evenimentele enumerate detaliat în cadrul diferitelor activități sunt cele anunțate până la momentul redactării proiectului, iar participarea se va realiza sub rezerva disponibilității locurilor.

          Semnalăm disponibilitatea de a participa și la alte evenimente similare, pe măsură ce acestea sunt anunțate și răspund obiectivelor stabilite în proiect, menținând încadrarea în bugetul specificat.

Director de proiect,

Prof.univ.dr. Constantin Marius Profiroiu,

Prorector pentru Relații Internaționale