Ghidul complet post-selecție Erasmus+ pentru studii

După finalizarea etapei de confirmare a locurilor și afișarea listelor finale, Biroul Erasmus+ ASE va începe nominalizarea dumneavoastră la universitățile partenere. Ulterior, universitățile partenere vă vor trimite un email unde vor preciza care sunt următorii pași pentru a finaliza cu succes înscrierea. Vă recomandăm să urmăriți constant site-ul universității pentru care ați aplicat, pentru a fi la curent cu toate deadline-urile privitoare la procesul de înscriere. În cazul în care observați că se apropie un astfel de deadline și nu ați primit nici un mail de la universitatea parteneră, vă recomandăm să îi contactați dumneavoastră pentru îndeplinirea formalităților administrative legate de înmatriculare.

Documentele necesare pentru înmatriculare pot diferi în funcție de universitatea parteneră.

Documentele obligatorii, însă, sunt următoarele:

  • Learning Agreement for Studies;
  • Formular de aplicare (de la partener).

Pe lângă documentele menționate mai sus, în timpul mobilității trebuie să dispuneți de o asigurare medicală/ card de sănătate european.

Persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita gratuit Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistență medicală necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, a Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene. Pentru obținerea acestui card este necesară dovedirea statutului de student prin intermediul unei adeverințe pe care trebuie să o ridicați de la secretariatul facultății dvs..

Mai multe detalii privitoare la obținerea cardului de sănătate găsiți aici:

Puteți începe demersurile aferente transportului și cazării pentru destinația dvs. imediat după ce ați primit confirmarea din partea universității gazde că aplicația dvs. a fost înregistrată cu succes. Această confirmare diferă ca format în funcție de fiecare universitate, dar în general se realizează sub forma unei scrisori de acceptare sau mail de confirmare.

Da, este recomandat să păstrați toate documentele care atestă cheltuielile majore aferente mobilității (ex.: bilete de transport, bonuri de benzinărie, contracte de închiriere etc.).

Calendarul anului academic al universității-gazdă, precum și toate celelalte deadline-uri aferente mobilității vor fi afișate pe site-ul universității partenere. Vă recomandăm să îl verificați constant pentru a fi informați cu privire la toate etapele procesului de aplicare.

Nu. Trebuie să rămâneți in țara gazdă pe toată durata mobilității.

Durata minimă de mobilitate fizică este de 3 luni. Puteți invoca clauza de forță majoră pandemică pentru a desfășura mobilitatea pe o perioadă mai scurtă de 3 luni, dar acest lucru se poate realiza doar dacă motivul este unul exterior (e.g.: lockdown, măsuri de restricție extreme etc). Desfășurarea cursurilor în format online nu reprezintă un motiv eligibil de întoarcere în România și pentru invocarea clauzei de forță majoră!

Mai multe detalii găsiți aici:

Perioada de studii aprobată iniţial poate fi prelungită până la maximum 12 luni, fără a depăşi data de încheiere a anului universitar în care se desfăşoară mobilitatea. Scopul prelungirii va fi o nouă perioadă de studii sau o perioadă de stagiu de practică. Prelungirile perioadelor de studii trebuie să fie justificate şi aprobate atât de ASE Bucureşti, cât şi de universitatea-gazdă. Aprobarea prelungirii trebuie solicitată cu minimum o lună înainte de finalizarea perioadei de mobilitate aprobate iniţial şi trebuie să o continue pe aceasta. Nu sunt admise întreruperi în cadrul unei mobilităţi sau prelungiri în ani universitari diferiți. Cererea de prelungire va fi însoţită de un Learning Agreement pentru noua perioadă de studii sau de un atestat/contract de practică. Prelungirile perioadelor de studii sunt finanţate doar în măsura suplimentării fondurilor de către ANPCDEFP sau a redistribuirii unor sume în cadrul programului la nivel instituțional. În momentul depunerii cererii de prelungire, trebuie să dispuneți de mijloacele financiare necesare pentru a vă auto-finanţa pe parcursul perioadei respective.

Documentele care pot fi cerute de universitatea gazdă pentru înmatriculare și care se află la secretariatul facultății la care sunteți înscris(ă) în ASE sunt:

 • Situația școlară: Foaie matricola
  • daca plecați pe semestrul 1 – se solicită de la Biroul Erasmus+;
  • daca plecați pe semestrul 2 – se solicită direct de la facultate.

Nu se percepe taxa de eliberare.

 • Certificatul lingvistic: se solicită de la Biroul Erasmus+ dacă ați susținut testul lingvistic în ASE în cadrul procesului de selecție.

Pentru continuarea Modulului Pedagogic în perioada mobilității Biroul Erasmus+ eliberează o adeverință care se depune la Secretariatul DPPD. Aceasta atestă ca sunteți student Erasmus+. La întoarcerea din mobilitate veți susține examene de restanță, dar pe care nu veți fi nevoit(ă) să le plătiți.

Da. Pe durata mobilității, vă veți păstra dreptul la bursă, cu condiția îndeplinirii criteriilor de alocare a acestora. Pentru repartizarea burselor aferente semestrului al II-lea este necesară echivalarea rezultatelor profesionale obținute de dvs. pe parcursul semestrului I de mobilitate. În cazul obținerii cu întârziere a situației școlare de la universitatea-gazdă, dacă obțineți, în urma echivalării, o medie cel puțin egală cu ultima medie pentru care s-a acordat bursa, puteți face o cerere de acordare retroactivă a bursei respective, fără a depăși data de 30 septembrie.

Da. Vă veți păstra obligațiile financiare față de ASE București pe întreg parcursul mobilității (achitarea taxelor de studii în termenele stabilite de regulament). Veți fi,  însă, scutit de achitarea taxelor de școlarizare la universitatea parteneră.

În cazul mobilităţilor cu durata de un singur semestru, vi se va rezerva locul repartizat în căminele ASE, fără a achita regia de cămin pe durata mobilităţii. Pe durata mobilităţii, ASE Bucureşti îşi rezervă dreptul de a atribui locul respectiv altor beneficiari, în funcţie de necesităţi. Biroul Erasmus+ va pune la dispoziţia Direcției sociale lista studenţilor selectaţi pentru mobilităţi în vederea alocării optime a spaţiilor de cazare.

Pentru anul universitar următor mobilităţii, cazarea beneficiarilor de mobilităţi se realizează conform procedurii de cazare existente în cadrul ASE Bucureşti, luându-se în calcul media semestrului I. În cazul în care obțineți cu întârziere situaţia şcolară de la universitatea-gazdă, repartiţia dvs. se va realiza în sesiunea de redistribuire din luna septembrie, în baza mediilor echivalate, din cadrul rezervei de locuri de cazare disponibile în această etapă.

În vederea pregătirii mobilității și a întocmirii Learning Agreement-urilor, vă veți consulta cu coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate (decan sau prodecan) privind disciplinele pe care le veți studia în mobilitate. LA-urile vor fi aprobate de coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate și apoi de coordonatorul instituțional (Biroul Erasmus+). Ulterior vor fi transmise spre aprobare universităților partenere, ca parte a dosarului dvs. de mobilitate.

Alegerea disciplinelor care vor fi studiate pe durata mobilităţii se realizează în concordanţă cu specializarea urmată la ASE Bucureşti, urmărindu-se alegerea unor discipline identice sau compatibile. Learning Agreement-ul va cuprinde programul de studii propus pe durata mobilităţii, totalizând 30 credite ECTS / semestru, respectiv 60 ECTS / an universitar. Disciplinele vor fi completate într-o limbă de circulaţie internaţională (limba de predare la universitatea parteneră), așa cum se regăsesc în oferta educațională a universității partenere.

După ce ați completat LA-ul, acesta trebuie trimis pe mail coordonatorului facultății dvs. din ASE – PDF (decan sau prodecan) pentru aprobarea cursurilor pe care ați ales să le studiați la universitatea gazdă. După ce coordonatorul facultății dvs. a aprobat și semnat LA-ul, acesta va fi trimis spre aprobare și semnare coordonatorului instituțional (Biroului Erasmus+). Ulterior îl veți transmite spre aprobare universității gazdă, ca parte a dosarului dvs. de mobilitate.

Termenul limită de trimitere a LA-ul diferă în funcție de fiecare universitate. Acesta vă va fi comunicat de universitatea gazdă.

Da. LA-ului se poate modifica în termen de 15 zile de la începerea anului universitar la universitatea parteneră, prin completarea formularului de Modificări ale contractului de studii (During the Mobility), cu consultarea prealabilă a coordonatorului facultății dvs. din ASE și aprobarea acestuia de către ambele universități participante la mobilitate (ASE Bucureşti şi universitatea-gazdă). Modificările contractului de studii anulează lista de discipline propuse iniţial. Lista de discipline propuse în Modificările contractului de studii trebuie să coincidă cu disciplinele pentru care susţineți examene/ probe de verificare la universitatea parteneră, ale căror rezultate vor fi înregistrate în situaţia şcolară eliberată la finalul mobilităţii. LA-ul şi modificările acestuia se încheie în trei exemplare originale: unul pentru beneficiar, unul pentru universitatea-gazdă şi unul pentru ASE Bucureşti.

Nu. La sfârşitul perioadei de studii în străinătate, instituţia gazdă trebuie să vă ofere dvs. și ASE Bucureşti un certificat care să confirme îndeplinirea programului de studii şi un extras din foaia matricolă care să ateste rezultatele obţinute. ASE Bucureşti va asigura recunoaşterea studiilor efectuate de către dvs. la instituţia gazdă în conformitate cu recomandările Comisiei Europene în domeniu și prevederile O.M.E.C.T.S. 3223/08.02.2012 privind metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate. Întreaga perioadă de studii efectuată în altă universitate înlocuieşte, prin recunoaştere, o perioadă cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă (măsurat prin credite ECTS) pe care ați efectua-o în instituția unde sunteți înmatriculat(ă). Baza de echivalare a perioadei de studii în străinătate o constituie sistemul european al creditelor transferabile ECTS.

La întoarcerea în ţară, conducerea facultăţii va înscrie, pe baza documentelor justificative originale prezentate de dvs., notele în registrul matricol, conform procedurii specifice SIMUR (vezi Grila de echivalare – PDF). În suplimentul la diplomă se vor înscrie rezultatele profesionale din perioada recunoscută şi menţiuni privind instituţia gazdă şi durata studiilor. În cazul în care universitatea-gazdă menţionează pe situaţia şcolară eliberată două tipuri de notare (nota locală şi nota ECTS), va fi luat în calcul, în vederea echivalării, sistemul cel mai avantajos pentru dvs., păstrându-se aceeaşi unitate de evaluare. În cazul disciplinelor evaluate prin calificative „Admis / Respins”, în suplimentul la diplomă se vor înscrie creditele de studii transferabile obţinute şi calificativul respectiv. În cazul disciplinelor la care nu ați obţinut nota minimă de promovare în sistem local, dar care fac parte din module sau formaţii de studii speciale, dacă universitatea parteneră validează întreg modulul de studii şi acordă creditele de studii transferabile aferente disciplinei respective, echivalarea se va realiza cu nota 5. Titlurile disciplinelor studiate de la universitatea parteneră vor fi înscrise în suplimentul la diplomă în forma în care au fost aprobate în LA. Documentul prin care se realizează recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate este Fişa de recunoaștere/echivalare – PDF a rezultatelor obţinute în mobilitate, întocmită la nivelul Biroului Erasmus+, în baza situaţiei şcolare emise de instituţia parteneră şi a contractului de studii aprobat de cele trei părţi participante la mobilitate (dvs., universitatea de origine, universitatea gazdă). Recunoaşterea poate fi retrasă doar dacă nu reuşiți să realizați programul de studii la nivelul cerut de către instituţia-gazdă sau nu îndepliniți o altă condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.

Dacă plecați într-o mobilitate Erasmus+ în perioada în care ar trebui să susțineți practica de specialitate veți fi automat exceptat(ă) de la aceasta, fără să fie nevoie să o recuperați ulterior.

Online Linguistic Support (OLS) este o platformă a Comisiei Europene. Accesarea acesteia este obligatorie pentru studenții care beneficiază de mobilități Erasmus+ și presupune suport lingvistic pentru perfecționarea competențelor lingvistice a principalelor limbi europene. După semnarea contractelor financiare veți primi (exceptând cazul în care sunteți vorbitor nativ) pe mail un link de creare și configurare a contului pe platforma OLS și veți parcurge o evaluare de nivel inițial (înainte de mobilitate/ la începutul mobilității) pentru limba de predare la universitatea gazdă. Pe parcursul mobilității veți avea acces la resurse online de perfecționare a nivelului limbii străine folosind licența pusă la dispoziție. La sfârșitul mobilității va trebui să parcurgeți o nouă evaluare de nivel obligatorie, fără de care mobilitatea nu este considerată validă. Evaluările nu sunt cu titlu admis/ respins sau note, rezultatele lor nu influențează în niciun fel desfășurarea mobilității sau recunoașterea studiilor.

Semnarea contractului financiar se va desfășura exclusiv online din cauza condițiilor impuse de pandemie și se va realiza după primirea confirmării de admitere la universitatea parteneră și după aprobarea LA-ului.

Obligațiile contractuale pe care vi le asumați sunt:

 • respectarea perioadei de studiu stabilite în contract;
 • obținerea numărului de credite menționate în Learning Agreement;
 • realizarea testării lingvistice online la plecarea și la întoarcerea din mobilitate în cazul în care vă desfășurați cursurile la universitatea parteneră în: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană sau olandeză.

Sumele aferente grantului vor fi virate către dvs. după primirea fondurilor de la ANPCDEFP, după cum urmează: 80% din grantul total la începerea mobilităţii şi 20% din grantul total în termen de 30 zile de la finalizarea mobilităţii şi îndeplinirea formalităților.

Formalitățile sunt de două tipuri:

1. Depunerea documentelor justificative la Biroul Erasmus+:

  • LA-ul semnat de toate cele trei părți;
  • atestatul de prezență;
  • situația școlară emisă de universitatea-gazdă (poate fi trimisă ulterior).

2.  Completarea documentelor online:

  • atestatul OLS;
  • chestionarul de satisfacție.

Nu. Grantul reprezintă o contribuţie la costul transportului şi la cheltuielile de subzistenţă pe parcursul mobilităţii. Principalul avantaj financiar al unei mobilități de studiu Erasmus+ este că, prin intermediul acestui program, sunteți scutit(ă) de la plata taxei de școlarizare la universitatea-gazdă.

Da. Puteți beneficia de un grant suplimentar în valoare de 200 de euro/ lună acordat după criterii sociale conform metodologiei burselor sociale din ASE – PDF.

Depunerea dosarului se va face la Biroul Erasmus+ în perioada comunicată prin email.

În funcție de durata finală a mobilității se recalculează grantul total. Dacă ați stat mai puțin în cadrul mobilității, vor fi virați mai puțini bani decât cei 20% rămași spre a fi rambursați după mobilitate. În cazul in care grantul total este mai mic decât suma inițial virată, se va emite o notă de debit, pentru a rambursa către ASE suma de bani aferentă perioadei pe care nu ați mai petrecut-o în mobilitate.

Dacă nu stați în mobilitate o perioadă  de minimum 3 luni (excepție făcând doar situațiile care se încadrează la clauza de forță majoră) trebuie să restituiți grantul integral, iar mobilitatea se anulează.

Pentru întrebări / modele de documente care nu se regăsesc mai sus, ne puteți contacta în timpul programului de lucru cu publicul la:

◉ e-mail: erasmus@ase.ro

◉ număr de telefon: sunați la +021 319 1900 și apoi tastați numărul de interior 444.

◉ adresă: Piața Romană nr. 8, clădirea N.D. Xenopol, parter (intrarea din Bul. Dacia) – Program: Luni – Joi între 09:00 – 16:00 / Vineri între 09 – 13:00.